Hop til indhold

Formandskabet for Rådet for Børns Læring skal én gang om året afgive en skriftlig beretning til børne- og undervisningsministeren om rådets virksomhed.

Beretningen skal komme med forslag til initiativer, der fremmer kvaliteten i folkeskolen og dagtilbud.

Desuden afholder formandskabet for Rådet for Børns Læring konferencer, seminarer, debatarrangementer og lignende for at gøre opmærksom på deres fokusområder.

Formandskabet blander sig løbende i den offentlige debat på Rådet for Børns Lærings fokusområder. Derudover benyttes formandskabets medlemmer ofte som eksperter i medierne.

Medlemmer af formandskabet 2018-2021 

Charlotte Rønhof (formand) 
Per Fibæk 
Mette Frederiksen 
Stefan Hermann 
Pernille Hviid 
Henrik Gade Jensen 
Andreas Rasch-Christensen

Beretninger fra formandskabet 2018-2021

Formandskabet sætter i beretningen særligt fokus på folkeskolereformen, en reform som er langt fra at indfri de tiltænkte mål. Formanden for Rådet for Børns Læring, Charlotte Rønhof udtaler: ”Vi er nødt til at indse, at politikerne ikke har skabt de rette skabt betingelser for, at folkeskolen kan lykkes. De udfordringer, folkeskolen stod over for før reformen, er akkurat de samme som i dag. Vi bør derfor bl.a. genoverveje omfanget af de mange samfunds-udfordringer, som altid lander i skolen” 

Formandskabet præsenterer også anbefalinger til initiativer, der skal dække det store behov for uddannet arbejdskraft i dagtilbuddene. Det gælder blandt andet om at skabe nye og bedre veje for de unge til velfærdsuddannelserne.

Læs beretningen fra 2021 (pdf)

Læs den tilhørende nyhed fra den 24. juni 2021

Formandskabet for Rådet for Børns Læring peger på løsninger på, hvordan vi sikrer flere og samtidigt dygtigere pædagoger og pædagogiske assistenter i danske dagtilbud.

”I min optik er inklusion i folkeskolen i dag i alt for høj grad præget af gode hensigter. I ønsket om at ville det gode, taber skolen evnen til at udfordre alle børn. Vi har brug for ærlige drøftelser om, hvorvidt en målsætning om at inkludere så mange som muligt i den almene undervisning er den bedste løsning for så mange elever, forældre og lærere?”, siger Charlotte Rønhof, formand for Rådet for Børns Læring.

Læs beretningen fra 2020 (pdf)

Læs den tilhørende nyhed fra den 15. december 2020

Formandskabet for Rådet for Børns Læring kommer med en række anbefalinger til, hvordan vi løfter kvaliteten i danske dagtilbud og folkeskoler.

”Målet er, at alle børn i alle dagtilbud får en hverdag, hvor de trives og udvikler sig, leger og lærer, men i modsætning til f.eks. Norge og England undersøger vi i Danmark ikke, hvad kvaliteten er af vores dagtilbud. Vi famler derfor i blinde, når det gælder om at skabe bedre dagtilbud. Flere voksne kan være ét svar, men det er måske ikke alle steder det eneste eller det bedste svar. Vi anbefaler derfor, at vi også i Danmark sætter gang i en større undersøgelse af kvaliteten af dagtilbuddene”, siger Charlotte Rønhof, formand for Rådet for Børns Læring.

”På folkeskoleområdet har skolens mange interessenter hver især helt legitime behov for at følge med i folkeskolens udvikling. Nationale test findes i de fleste af de lande, som Danmark normalt sammenligner sig med, og det vil være et markant tilbageskridt at smide nationale test ud med badevandet. Vi har derimod brug for at tænke testene forfra. Der er brug for redskaber, som samlet set er meningsfulde for alle skolens forskellige interessenter. Og så skal skolerne også selv udvikle en stærk og synlig evalueringskultur”, siger Charlotte Rønhof.

Læs beretningen fra 2019 (pdf)

Læs den tilhørende nyhed fra den 19. december 2019

Publikationer fra formandskabet 2018-2021

I denne rapport præsenteres resultaterne af en kvalitativ undersøgelse af mandligt personale i danske daginstitutioner, som Rambøll Management Consulting (Rambøll) har gennemført på vegne af Formandskabet for Rådet for Børns Læring. Undersøgelsen er gennemført i marts-april 2021.

Læs "Undersøgelse af mandligt personale i danske dagtilbud" (pdf)

Læs "Bilag 1: Personaer over mandlige ansatte i daginstitutioner" (pdf)

Formandskabet for Rådet for Børns Læring offentliggør den hidtil største undersøgelse om sammenhænge mellem lærerkarakteristika og elevers læring.

Læs VIVE's undersøgelse om ”Lærerkarakteristika og elevers læring” (vive.dk)

Læs det tekniske bilag (pdf)

Læs pressemeddelelsen (pdf)

Formandskabet for Rådet for Børns Læring ønsker at sætte øget fokus på kvalitet i grundskoler og dagtilbud. I den forbindelse har formandskabet blandt andet ønsket at sætte fokus på omfanget af dansk forskning på dagtilbuds- og grundskoleområdet.

Læs IRIS undersøgelsen (pdf)

Læs pressemeddelelsen (pdf)

Formandskabet har fået udarbejdet en undersøgelse af udviklingen i tilslutningen til folkeskolen og de frie grundskoler for at sætte fokus på balancen mellem de forskellige skoletyper i Danmark.

Epinion har udarbejdet undersøgelsen.

Læs rapporten ”Udvikling i tilslutningen til folkeskolen og frie grundskoler” (pdf)

Læs pamfletten med rapportens vigtigste resultater (pdf)

Læs pressemeddelelsen (pdf)

Artikler og indlæg fra formandskabet 2018-2021

Kommentar af formanden for Rådet for Børns Læring, Charlotte Rønhof. Bragt i Berlingske Opinion den 22. januar 2021.

Læs kommentaren "Det er forkert at lade de unge tro, at de kan blive lige, hvad de drømmer om" (pdf)

Sidst opdateret: 20. april 2023